psychoterapia, jako forma pomocy dla różnych pacjentów

Dlaczego psychoterapia pomaga?

Wyjaśnienie terminów, które pojawiły się w artykule, który odpowiada na pytanie “dlaczego psychoterapia pomaga?”:

  1. Modalność, nurt, szkoła psychoterapii, model (słowa o podobnym znaczeniu). To sposób pracy psychoterapeuty z pacjentem zgodnie z jego wiedzą teoretyczną i szkołą w jakiej uczył się swojej profesji.
  2. Model teoretyczny – uporządkowana wiedza psychologiczna, na której opierają się różne interwencje i pomoc psychoterapeutyczna.
  3. plastyczność mózgu inaczej neuroplastyczność – zdolność tkanki nerwowej w mózgu do tworzenia nowych połączeń. Każde z połączeń zapoczątkowuje zmianę, uczenie się nowych zachowań, czynności, zmianę zachowania, odczuwania i rozumienia.
  4. Biochemia mózgu – wszystkie składniki chemiczne znajdujące się w mózgu np. hormony, czy białka.
  5. Czynnościowy rezonans magnetyczny – badanie mózgu, które sprawdza, jak działają poszczególne obszary w mózgu odpowiedzialne za funkcjonowanie człowieka. Do sprawdzanych obszarów zaliczamy takie, które są odpowiedzialne za reakcje, uczenie się, czy emocje. Dzięki temu badaniu można sprawdzić, jak wygląda taki obszar i jak zmienia się pod wpływem różnych oddziaływań leczących.
  6. Funkcje poznawcze – percepcja, pamięć, mówienie, czytanie, pisanie, reagowanie, skupienie uwagi itd.

Psychoterapia, jako forma pomocy

W internecie i w literaturze naukowej można znaleźć wiele informacji na temat metod psychoterapii. Zwyczajowo porządkuje się podejścia, które często nazywane są modalnościami, czy szkołami psychoterapeutycznymi. Wszystkie modele teoretyczne, czyli wiedza przekazywana na studiach z której korzystają psychoterapeuci w trakcie terapii, wywodzą się z tradycji psychoterapeutycznej kilku szkół. Pacjent może znaleźć specjalistów pracujących w 4 głównych modalnościach: psychoanalitycznej, humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej i eklektyczno-integratywnej. Sposoby pracy poszczególnych psychoteraputów różnią się, ale mają jeden cel – pomóc pacjentowi, który zgłosił się na terapię. Warto jednak pamiętać, że pacjent w poszukiwaniu odpowiedniego psychoterapeuty może spotkać się z różnymi odłamami głównych 4 nurtów.

Psychoterapia, jako metoda leczenia

Badania nad wynikami psychoterapii pokazały, że jest ona skuteczną formą leczenia. W ujęciu medycznym psychoterapia określana jest, jako metoda leczenia za pomocą technik psychologicznych, które wpływają na stan psychiczny i somatyczny – cielesny pacjenta.

Pacjenci, którzy decydując się z własnej woli rozpocząć proces psychoterapeutyczny, uzyskują istotną poprawę objawów. Trudności, z którymi przychodzą do psychoterapeuty zmniejszają się. Natomiast nowo pojawiające się problemy życiowe, stają się dla nich wyzwaniem, z którym samodzielnie sobie radzą. Z wielu badań wynika, że pacjenci, którzy podejmują swoją psychoterapię osiągają podobne efekty. Nie ma jednak znaczenia, czy będzie pomagał im psychoanalityk, czy psychoterapeuta innej modalności. Warto w tym miejscu zastanowić się, czym dysponuje psychoterapeuta, jako człowiek, że jest w stanie pomóc drugiej osobie bez względu na to, jaką szkołę psychoterapii skończył i jaki nurt reprezentuje. 

Istnieją bardzo różne definicje psychoterapii, jednak specjaliści, zgodnie sprowadzają psychoterapię do pomocy. Psychoterapia dzięki swojej strukturze, relacji terapeutycznej, możliwości uruchomienia zmiany w człowieku, może być podstawową formą leczenia w wielu zaburzeniach. Poprawa stanu psychofizycznego pacjenta będzie dobrze widoczna w terapii nerwic, zaburzeniach afektywnych, uzależnieniach, czy zaburzeniach psychosomatycznych. Psychoterapia ma też swoje zastosowanie w chorobach somatycznych – nowotworach, chorobach dermatologicznych i kardiologicznych, którym towarzyszą zaburzenia emocjonalne.

Psychoterapią, czy leki, co jest lepsze?

Psychoterapia uznawana jest za metodę leczenia, która wpływa na poprawę funkcjonowania człowieka. Umożliwia ustąpienie objawów i pozytywnie wpływa na zmianę przeżywania i odczuwania przez pacjentów. Najważniejsze jednak w psychoterapii jest to, że pozwala człowiekowi na nabycie nowych strategii radzenia sobie z przyszłymi trudnościami. Zarówno stosowanie leków psychiatrycznych, jak i bycie w procesie psychoterapeutycznym traktowane są równorzędnie w procesie pomocy pacjentom. Oznacza to, że zarówno leki w połączeniu z psychoterapią, jak i sama psychoterapia są skuteczne dla większości pacjentów.

W połowie lat dziewięćdziesiątych zostały przeprowadzone badania przez niezależną organizację konsumencką Consumer Reports. Wykazały one, że psychoterapia jest równie skuteczna, jak psychoterapia w połączeniu z farmakoterapią. Dało to wielu specjalistom możliwość na łączenie tych dwóch technik, bądź stosowanie ich po kolei w procesie terapeutycznym. Dzięki tym badaniom specjaliści nie obawiają się, że któraś z metod może utrudnić działanie poprzedniej. Trudno jednoznacznie określić, które leczenie jest skuteczniejsze. Niejednokrotnie jeden pacjent cierpiący na depresję poczuje poprawę w swoim funkcjonowaniu już po samej psychoterapii. W innym przypadku i innym nasileniu choroby, pacjent potrzebuje do tego również odpowiednio dobranych leków. 

Czy psychoterapia zmienia mózg pacjenta i czy to dobrze?

Mózg człowieka jest plastyczny i zmienia się pod wpływem środowiska i oddziaływań innych osób. Oznacza to, że psychoterapia zmienia mózg za sprawą uczenia się nowych umiejętności i sposobów radzenia sobie z przeciwnościami. Dzięki technikom psychoterapeutycznym pacjenci mogą trenować nowe umiejętności społeczne i pozytywnie kształtować swoją przyszłość. W tym ujęciu psychoterapia rozumiana jest, jako forma ułatwiająca zachodzenie w mózgu procesów kształtujących zmianę. Pacjenci, dzięki psychoterapii pobudzają mózg do budowania nowej “drogi do rozwiązania” wszystkich trudności z jakimi się zmagają.

W trakcie psychoterapiii zmianom ulegają również emocje i to, jak pacjenci interpretują znaczenie tych emocji. Przeformułowanie i zmiana schematów – tego co pacjent myśli, pozostaje w ścisłym związku ze zmianami zachodzącymi w mózgu. Jeżeli mózg się zmienia pod wpływem psychoterapii, to zmienia się to, co i jak pacjent myśli i odczuwa. Sama psychoterapia zmienia mózg na poziomie budowania nowych połączeń nerwowych, tak samo, jak zmieniają to leki. Dlatego w przypadku każdej osoby należy przeanalizować, czy zaproponować pacjentowi samą psychoterapię, czy w połączeniu z lekami.

Zmiany w aktywności mózgu w procesie psychoterapii

Śledząc zmiany aktywności mózgu w przebiegu psychoterapii, stwierdzono wiele pozytywnych efektów w funkcjonowaniu pacjentów. Udowodniony jest również efekt leków w połączeniu z psychoterapią w leczeniu zaburzeń lękowych, w których część mózgu odpowiedzialna za odczuwanie emocji jest zaburzona.

Liczne badania wykazały, że pacjenci, którzy cierpią na depresję i poddali się oddziaływaniom (technikom) psychoterpautycznym, doświadczają poprawy swojego stanu. Następują u nich zmiany w biochemii mózgu, co wskazuje na pozytywny wpływ terapii kognitywno-behawioralnej.

U pacjentów cierpiących na napady paniki stwierdzono poprawę reakcji na słowa i zdania, które są naładowane emocjonalnie. Do takich zdań możemy zaliczyć np. “nie lubię Cię”, “to będzie katastrofa”, “jak zwykle nic Ci się nie uda”. Reakcje pacjentów wróciły do normy, a ich stan się polepszył za sprawą psychoterapii krótkoterminowej psychodynamicznej. Podobnych efektów można się spodziewać stosując dla pacjentów z napadami paniki psychoterapię poznawczo-behawioralną (CBT).

Pozytywny wpływ psychoterapii mierzony za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego mierzono u pacjentów z lękiem pourazowym (PTSD) i wykazano istotne zmiany w pracy mózgu. Pacjenci z PTSD po psychoterapii byli mniej nerwowi, odczuwali mniejszy lęk i niepokój. Podobnym badaniom poddano pacjentów ze schizofrenią i wyniki ukazały znaczny wzrost uwagi, pamięci i ogólnych funkcji poznawczych, za sprawą treningu poznawczego. Z kolei systemowa terapia małżeńska i krótkoterminowa terapia psychodynamiczna, skutecznie wpływają na zmiany pracy mózgu u pacjentów z natręctwami. Psychoterapia pacjentów z natręctwami (OCD) obniża napięcie oraz reguluje przymusowe wykonanie pewnych czynności.

Co to znaczy, że psychoterapeuta potrafi pomagać?

W psychoterapii możemy znaleźć różnych specjalistów pracujących z pacjentami według wielu metod i modeli. Jednak wszyscy specjaliści zgadzają się, że na efektywność psychoterapii wpływa zarówno psychoterapeuta, jak i sam pacjent. Oprócz stosowanych interwencji psychoterapeutycznych, ważne są predyspozycje psychoterapeuty do udzielania pomocy pacjentowi. Psychoterapeuta powinien być wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętność zastosowania jej w praktyce z pacjentem. Powinien mieć określone predyspozycje osobiste, które czynią go odpowiednią osobą do skutecznego pomagania zgłaszającym się do niego pacjentom. Na proces pomocy wpływa relacja między pacjentem a terapeutą, emocje, postawy zarówno terapeuty i pacjenta.

Do najważniejszych czynników, które świadczą o tym, że terapeuta jest zdolny do pomocy pacjentom należą czynniki specyficzne psychoterapeuty i czynniki niespecyficzne. Do specyficznych czynników zaliczamy to, w jakim nurcie pomocy psychoterapeuta pracuje. Możemy wyróżnić cztery główne nurty wspominane już wcześniej tj. Psychoanaliza, nurt poznawczo-behawioralny, humanistyczno-egzystencjalny i eklektyczno-integratywny. Każdy z nich charakteryzuje się innymi metodami pracy i specyfiką kontaktu terapeuty z pacjentem. Niespecyficzne czynniki to wspólne obszary pracy, które dotyczą wszystkich terapeutów bez względu na to w jakim nurcie pracują. Do niespecyficznych czynników zaliczamy doświadczenia terapeuty, które pomagają mu pracować z pacjentami. Sposób, w jaki terapeuta prezentuje się pacjentowi, jaką energię wprowadza na sesję, sposób wypowiadania, ton głosu i mimika. Kolejnym czynnikiem niespecyficznym jest przestrzeń, którą psychoterapeuta tworzy w swoim gabinecie, a jeżeli są to sesje online, to sposób i organizacja czasu takich spotkań.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wiele zależy od samorozwoju specjalisty. Ważne jest, jaką wiedzę ma specjalista, czy umie ją zastosować w praktyce. Istotne jest, czy ciągle się dokształca, uczęszcza na własną terapię, poddaje się superwizji. Wszystkie wymienione czynności są dobrym przygotowaniem do udzielania profesjonalnej pomocy. Dla pacjentów nierzadko w pierwszej kolejności rzucają się w oczy cechy fizyczne psychoterapeuty. Pacjenci zwracają uwagę na reakcje malujące się na twarzy psychoterapeuty. Wyjątkowo ważne według pacjentów są zrozumienie i empatia, które wyczuwają u psychoterapeuty, a to pozwala na zaakceptowanie terapeuty. Zarówno czynniki specyficzne, jak i niespecyficzne są ważne i nie powinny być pomijane ani przez terapeutów, ani przez pacjentów szukających pomocy.

Podsumowanie

Mimo, że jest wiele definicji psychoterapii, możemy ją sprowadzić do jednego słowa – pomoc. Dzięki regularnym spotkaniom z psychoterapeutą pacjenci mogą osiągnąć zmianę w procesie psychoterapeutycznym. Zmiana może nastąpić na wielu poziomach:

  • Zmienią się ich zachowania, znikną objawy, pojawią się nowe nawyki, dzięki procesowi uczenia się. 
  • Zmienią się relacje z innymi ludźmi, obniży się napięcie wywołane nieporozumieniami, zmniejszą się konflikty. Wzrośnie dzięki temu zaufanie do innych ludzi i do siebie samego, a także polepszy się komunikacja.

Dzięki psychoterapii pacjent nauczy się zauważać, czego potrzebuje. Będzie potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to co robi w życiu go uszczęśliwia, czy robi to wyłącznie z przymusu. Psychoterapia, jako metoda leczenia “uczy, jak żyć po swojemu”.

Skąd o tym wiem – bibliografia

Bomba, J. (2012). Czy to możliwe, żeby psychoterapia nie zmieniała mózgu? Psychoterapia 1 (160), s. 5-11.

Czabała, J. (2009). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Dudek, D. (2010). Psychoterapia w swietle neuronauki. Wszechświat111 (01-03), s. 17-22.

Feltham, C., Horton, I. (2013). Psychoterapia i Poradnictwo 1. Sopot: GWP.

Kleszcz-Szczyrba, R. (2010). “Pomagać sobie”. Rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą terapeuty.  Psychoterapia, 4, s. 61-72.

Sterna, W., Sterna, A. (2016). Psychoterapia a farmakoterapia – czy można je łączyć? Psychiatria, 13(2), s. 84-91.

Umów się na wizytę online

SESJA Z PSYCHOLOGIEM–PSYCHOTERAPEUTĄ

“Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Scelerisque mauris ut.

LOREM IPSUM SIT AMET

Integer fermentum pulvinar mauris. Duis ac interdum risus. Morbi magna sapien, dignissim non arcu sed, lacinia viverra odio. Maecenas lobortis in enim id consequat. Duis non arcu eros. Curabitur laoreet lobortis viverra. Aenean scelerisque laoreet nibh. Phasellus a nulla et sapien volutpat consequat. Pellentesque vitae fermentum nibh, ut luctus nibh. Fusce dictum mi in ultricies pretium.

Kamila Mikulska-Mitraszewska
MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Inne artykuły

Do zobaczenia na spotkaniu

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.
– Virginia Satir